Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky zapůjčení dekorací

 1. Svatby s Cihlíky, dále jako pronajímatel, je výhradním vlastníkem všech dekorací a inventáře.
 2. Zákazník, který se rozhodne zapůjčit si nějaký předmět či předměty z nabídky, se stává nájemcem.
 3. Předmětem smluvního vztahu je přenechání movitých věcí ve vlastnictví pronajímatele nájemci, aby nájemce tyto věci užíval a zaplatil za to pronajímateli nájemné. Pronajímané movité věci jsou dále v těchto obchodních podmínkách uváděny jako dekorace a inventář.
 4. Nájemce bere na vědomí, že některé dekorace vlivem půjčování mohou být mírně opotřebované.
 5. Nájemce se zavazuje používat zapůjčenou dekoraci jen k účelu a způsobem, ke kterému je určen, tj. dekorativním účelům.
 6. Nájemce plně zodpovídá za ztráty a poškození pronajatých předmětů. V případě trvalého poškození nebo ztráty předmětu, bude nájemci účtována částka, jež je uvedena u předmětu a označena jako „Cena při ztrátě či poškození“.
 7. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost (vyjma škod způsobených skrytou vadou materiálu) za jakékoliv škody na zdraví a majetku, způsobené v souvislosti s používáním zapůjčených dekorací.

Objednávka dekorací

 1. Objednávka dekorací a inventáře probíhá přes email marcela@marcelacihlarova.cz nebo martin@martincihlar.cz nebo pomocí internetové objednávky v e-shopu www.svatbyscihliky.ch/dekorace. Pokud objednvatel objednává dekorace pomocí emailu na jednu z uvedených adres zašle nájemce email se seznamem požadovaných dekorací a inventáře, počtem jednotlivých kusů a termínem svatby. Pronajímatel na základě poptávky potvrdí termín zápůjčky, počty kusů a pošle kalkulaci nájemci.
 2. Veškeré objednávky z půjčovny jsou považovány za závazné až po potvrzení termínu zápůjčky na základě kontroly volného inventáře pronajímatelem a zaplacení rezervační zálohy nájemcem.
 3. Nájemce se může informovat o volných termínech či jiných detailech týkajících se dekorací a inventáře na telefonním čísle 725 436 080.

Předání a vrácení inventáře půjčovny

 1. Pronajímatel se zavazuje předat dekorace a inventář nájemci nejpozději 1 pracovní den před konáním akce, na které mají být dekorace a inventář užívány.
 2. Nájemce se zavazuje vrátit dekorace a inventář pronajímateli nejpozději 1 pracovní den po konání akce, na které mají být dekorace a inventář užívány.
 3. Převzetí i navrácení dekorací a inventáře probíhá po předchozí domluvě osobně v místě provozovny na adrese Matějkova 2443/13, Praha 9 nebo na místě smluveném.
 4. Jestliže nájemce nevrátí pronajímané předměty pronajímateli ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit nájemné v plné výši za každý započatý den.
 5. Dekorace, které jsou náchylné na rozbití, budou vždy zabaleny, aby se chránily před poškozením. Balící materiál je nájemce povinen vrátit zpět při vrácení dekorací a dbát opatrnosti na to, že dekorace budou náležitě při zpětné přepravě zabaleny.
 6. Nájemce je povinen si dekorace při převzetí překontrolovat. V případě poškození ihned tuto skutečnost nahlásit. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a je nutné škodu uhradit. Dekorace nejsou pojištěné.
 7. Odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) na dekoracích a inventáři nese nájemce, a to od okamžiku převzetí dekorací a inventáře až do navrácení těchto předmětů pronajímateli.

Cena a platební podmínky

 1. Cena za pronájem dekorací a inventáře je vždy uvedena u každého produktu v tomto souboru.
 2. Cena vyčíslená v kalkulaci spolu s vratnou kaucí musí být zaplacena na účet pronajímatele uvedený v kalkulaci ve 2 splátkách. První splátkou je nevratná rezervační záloha, jež je vyčíslena na 50 % z celkové částky za pronájem dekorací a inventáře. Tato je splatná bezhotovostně viz detaily výše v Obchodních podmínkách v sekci Objednávka dekorací. Druhou splátkou je doplatek částky za pronájem dekorací a inventáře (50 % z celkové sumy vyčíslené v kalkulaci) a vratná kauce.
 3. Druhá splátka je splatná nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce nebo v hotovosti při převzetí zapůjčených dekorací a inventáře.
 4. V případě bezhotovostní platby je nájemné i vratná kauce považováno za zaplacené v momentě připsání peněz na účet pronajímatele.
 5. Vratná kauce je kalkulována pro každou objednávku zvlášť dle hodnoty zapůjčených dekorací a inventáře. Je stanovena pronajímatelem.
 6. Vratná kauce je vrácena v plné výši v hotovosti při navrácení pronajatých dekorací a inventáře nebo na účet nájemce (stejnou platební metodou jakou byla přijata), vrátí-li se pronajaté dekorace a inventář nepoškozené.
 7. Pokud pronajímatel převezme předměty nájmu ve stejném stavu jako je odeslal, je povinen navrátit přijatou kauci nájemci v plné výši.
 8. Při navrácení poškozených či zničených věcí nájemcem, je pronajímatel oprávněn ponechat si kauci nebo její část na uvedení zapůjčených dekorací či inventáře do původního stavu.
 9. Pronajímatel není plátce DPH.

Změna objednávky a storno podmínky

 1. Objednávku a její obsah je možné změnit ze strany pronajímatele pouze v závažných případech jako je například poškození či zničené některé z objednaných dekorací či inventáře. V tomto případě pronajímatel nabídne v prvé řadě náhradu nájemci a sekundárně adekvátně upraví kalkulaci nájemci. V případě, že nájemce tuto úpravu neakceptuje, závazná objednávka se ruší. Pronajímatel je pak tedy povinen vrátit nevratnou zálohu nájemci.
 2. Pokud nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 14 a více dní před termínem pořádání akce, na které mají být dekorace a inventář používány, náleží pronajímateli celá nevratná záloha.
 3. Pokud nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 13 a méně dní před termínem pořádání akce, na které mají být dekorace a inventář používány, náleží pronajímateli celá nevratná záloha a nájemce je navíc povinen doplatit cenu půjčovného dle vyčíslené a potvrzené kalkulace.

Smluvní pokuty

 1. Za každý den prodlení při navracení dekorací a inventáře nájemcem pronajímateli je pronajímatel oprávněn si strhnout finanční částku odpovídající 5 % z postoupené kauce. Pokud nájemce prokáže, že v uvedené lhůtě nemohl ze závažných důvodů (např. zdravotních) vrátit předměty nájmu, pronajímateli procenta z prodlení nenáleží.
 2. Jestliže nájemce předměty nájmu nevrátí vůbec, náleží pronajímateli celá postoupená kauce.

Zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů, které nájemce sdělil pronajímateli v souvislosti s rezervací dekorací, podléhá ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pronajímatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Nájemce dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi. Nájemce má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.
Zavřít

Přihlásit se

Zavřít

Nákupní košík (0)

Nákupní košík je prázdný. Žádný produkt v nákupním košíku